Kategorie

Informace

Novinky

Nejprodávanější produkty

Dezinfekční přípravek osobní hygieny na bázi ethylalkoholu s virucidním účinkem pro dezinfekci rukou pro jednorázovou i opakovanou dezinfekci. Přípravek likviduje spolehlivě nežádoucí bakterie, plísně a viry.

Návod k použití: Kapalný přípravek dezinfekce nanášejte na dlaně v dostatečném množství (cca 3 ml) a rozetřete jej po povrchu rukou včetně zápěstí. Opakovanými pohyby po dobu cca jedné minuty přípravek pečlivě vtírejte do kůže, dokud není suchá.

Použití max10x denně.

Upozornění pro po užívání: Přípravek není vhodný pro děti do 3 let. Při pravidelném používaní hrozí vysušení kůže.

Nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Obsah účinné látky: Peroxid vodíku 1,26 g/100g, Ethanol 65,85 g/100g

Toxikologicko informační středisko: Na Bojišti 1, Praha. Tel nepřetržitě 224 919 293