Sleva! Tekutá dezinfekce  na hygienické bezoplachové  mytí rukou s virucidním účinkem  obsah  balení 75 ml Zobrazit větší

Tekutá dezinfekce na hygienické bezoplachové mytí rukou s virucidním účinkem 75ml

0400

New product

Dezinfekční přípravek osobní hygieny na bázi ethylalkoholu s virucidním účinkem pro dezinfekci rukou pro

jednorázovou i opakovanou dezinfekci. Na tento produkt se nevztahují slevy.

Více informací

Objem 0,075 L
Alergeny peroxid vodíku 1,26g/100g, ethanol 65,85g/100g

89 Kč
s DPH

-100 Kč

189 Kč s DPH

1 187 Kč/l

Skladem

Dezinfekční přípravek osobní hygieny na bázi ethylalkoholu s virucidním účinkem pro dezinfekci rukou pro jednorázovou i opakovanou dezinfekci.

Přípravek likviduje spolehlivě nežádoucí bakterie, plísně a viry. Návod k použití: Kapalný přípravek dezinfekce nanášejte na dlaně v dostatečném množství (cca 3 ml) a rozetřete jej po povrchu rukou včetně zápěstí. Opakovanými pohyby po dobu cca jedné minuty přípravek pečlivě vtírejte do kůže, dokud není suchá.

Použití max10x denně.

Upozornění pro po užívání: Přípravek není vhodný pro děti do 3 let. Při pravidelném používaní hrozí vysušení kůže. Nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsah účinné látky: Peroxid vodíku 1,26 g/100g, Ethanol 65,85 g/100g Toxikologicko informační středisko: Na Bojišti 1, Praha. Tel nepřetržitě 224 919 293

Certifikát o přesném složení výrobku možný na vyžádání zaslat emailem.

    

Ke stažení

Bezpečnostní list

přesné složení výrobku

Ke stažení (438.32k)